کمترین: 
5864
بیشترین: 
5900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5895
زمان: 
11/12 13:00
قیمت یورو امروز 12 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 12 بهمن 1396 , 5895 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 10:10","price":5864},{"date":"1396/11/12 10:30","price":5865},{"date":"1396/11/12 10:40","price":5866},{"date":"1396/11/12 10:50","price":5869},{"date":"1396/11/12 11:30","price":5871},{"date":"1396/11/12 11:50","price":5889},{"date":"1396/11/12 12:20","price":5900},{"date":"1396/11/12 13:00","price":5895}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398