کمترین: 
2.841
بیشترین: 
2.973
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.873
زمان: 
11/12 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 12 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 12 بهمن 1396 , 2.873 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 00:00","price":2.972},{"date":"1396/11/12 00:32","price":2.965},{"date":"1396/11/12 01:08","price":2.966},{"date":"1396/11/12 02:00","price":2.957},{"date":"1396/11/12 03:00","price":2.968},{"date":"1396/11/12 04:00","price":2.965},{"date":"1396/11/12 04:32","price":2.959},{"date":"1396/11/12 05:08","price":2.961},{"date":"1396/11/12 05:32","price":2.967},{"date":"1396/11/12 06:00","price":2.97},{"date":"1396/11/12 07:08","price":2.966},{"date":"1396/11/12 07:32","price":2.971},{"date":"1396/11/12 08:00","price":2.973},{"date":"1396/11/12 08:32","price":2.96},{"date":"1396/11/12 09:00","price":2.957},{"date":"1396/11/12 09:32","price":2.954},{"date":"1396/11/12 10:00","price":2.957},{"date":"1396/11/12 10:32","price":2.966},{"date":"1396/11/12 11:00","price":2.968},{"date":"1396/11/12 11:32","price":2.944},{"date":"1396/11/12 12:32","price":2.94},{"date":"1396/11/12 13:00","price":2.933},{"date":"1396/11/12 13:32","price":2.94},{"date":"1396/11/12 14:08","price":2.945},{"date":"1396/11/12 14:32","price":2.93},{"date":"1396/11/12 15:00","price":2.933},{"date":"1396/11/12 15:32","price":2.928},{"date":"1396/11/12 16:00","price":2.942},{"date":"1396/11/12 16:32","price":2.908},{"date":"1396/11/12 17:00","price":2.914},{"date":"1396/11/12 17:32","price":2.904},{"date":"1396/11/12 18:08","price":2.915},{"date":"1396/11/12 18:32","price":2.918},{"date":"1396/11/12 19:00","price":2.885},{"date":"1396/11/12 19:32","price":2.873},{"date":"1396/11/12 20:00","price":2.841},{"date":"1396/11/12 20:32","price":2.859},{"date":"1396/11/12 21:00","price":2.844},{"date":"1396/11/12 21:32","price":2.849},{"date":"1396/11/12 22:00","price":2.856},{"date":"1396/11/12 22:32","price":2.841},{"date":"1396/11/12 23:00","price":2.845},{"date":"1396/11/12 23:32","price":2.873}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398