کمترین: 
2.972
بیشترین: 
3.176
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.987
زمان: 
11/11 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 11 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 11 بهمن 1396 , 2.987 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 00:00","price":3.176},{"date":"1396/11/11 01:00","price":3.172},{"date":"1396/11/11 02:00","price":3.164},{"date":"1396/11/11 03:00","price":3.172},{"date":"1396/11/11 03:32","price":3.171},{"date":"1396/11/11 04:08","price":3.173},{"date":"1396/11/11 04:32","price":3.164},{"date":"1396/11/11 05:00","price":3.149},{"date":"1396/11/11 05:32","price":3.15},{"date":"1396/11/11 06:00","price":3.156},{"date":"1396/11/11 06:32","price":3.155},{"date":"1396/11/11 07:08","price":3.16},{"date":"1396/11/11 07:32","price":3.172},{"date":"1396/11/11 08:00","price":3.163},{"date":"1396/11/11 08:32","price":3.164},{"date":"1396/11/11 09:32","price":3.121},{"date":"1396/11/11 10:00","price":3.122},{"date":"1396/11/11 10:32","price":3.129},{"date":"1396/11/11 11:00","price":3.117},{"date":"1396/11/11 11:32","price":3.112},{"date":"1396/11/11 12:08","price":3.073},{"date":"1396/11/11 12:32","price":3.059},{"date":"1396/11/11 13:00","price":3.062},{"date":"1396/11/11 13:32","price":3.065},{"date":"1396/11/11 14:00","price":3.06},{"date":"1396/11/11 14:32","price":3.054},{"date":"1396/11/11 15:00","price":3.028},{"date":"1396/11/11 16:00","price":3.047},{"date":"1396/11/11 17:32","price":3.069},{"date":"1396/11/11 18:08","price":3.07},{"date":"1396/11/11 18:32","price":3.032},{"date":"1396/11/11 19:32","price":3.028},{"date":"1396/11/11 20:00","price":3.017},{"date":"1396/11/11 20:32","price":2.972},{"date":"1396/11/11 21:00","price":2.981},{"date":"1396/11/11 21:32","price":2.982},{"date":"1396/11/11 22:00","price":2.973},{"date":"1396/11/11 22:32","price":2.986},{"date":"1396/11/11 23:00","price":2.992},{"date":"1396/11/11 23:32","price":2.987}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398