کمترین: 
63.78
بیشترین: 
64.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.72
زمان: 
11/11 23:32
قیمت نفت سبک امروز 11 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 11 بهمن 1396 , 64.72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 00:00","price":64.36},{"date":"1396/11/11 02:00","price":63.98},{"date":"1396/11/11 03:00","price":63.78},{"date":"1396/11/11 03:32","price":63.84},{"date":"1396/11/11 04:08","price":63.88},{"date":"1396/11/11 04:32","price":63.87},{"date":"1396/11/11 05:00","price":63.95},{"date":"1396/11/11 05:32","price":63.94},{"date":"1396/11/11 06:00","price":63.88},{"date":"1396/11/11 06:32","price":63.92},{"date":"1396/11/11 07:08","price":63.94},{"date":"1396/11/11 07:32","price":63.98},{"date":"1396/11/11 08:32","price":63.95},{"date":"1396/11/11 09:32","price":63.89},{"date":"1396/11/11 10:00","price":63.97},{"date":"1396/11/11 10:32","price":64.06},{"date":"1396/11/11 11:32","price":64.17},{"date":"1396/11/11 12:08","price":64.12},{"date":"1396/11/11 12:32","price":64.06},{"date":"1396/11/11 13:00","price":64.02},{"date":"1396/11/11 13:32","price":64.06},{"date":"1396/11/11 14:00","price":64.14},{"date":"1396/11/11 14:32","price":64.16},{"date":"1396/11/11 15:32","price":64.14},{"date":"1396/11/11 16:00","price":64.08},{"date":"1396/11/11 16:32","price":63.98},{"date":"1396/11/11 17:32","price":64.2},{"date":"1396/11/11 18:08","price":64.31},{"date":"1396/11/11 18:32","price":64.39},{"date":"1396/11/11 19:00","price":64.34},{"date":"1396/11/11 19:32","price":64.23},{"date":"1396/11/11 20:00","price":64.25},{"date":"1396/11/11 20:32","price":64.2},{"date":"1396/11/11 21:00","price":64.47},{"date":"1396/11/11 21:32","price":64.39},{"date":"1396/11/11 22:00","price":64.52},{"date":"1396/11/11 22:32","price":64.41},{"date":"1396/11/11 23:00","price":64.64},{"date":"1396/11/11 23:32","price":64.72}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398