کمترین: 
12021
بیشترین: 
12100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12100
زمان: 
11/10 10:40
قیمت دینار بحرین امروز 10 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 10 بهمن 1396 , 12100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/10 10:10","price":12021},{"date":"1396/11/10 10:40","price":12100}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398