پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
625700
بیشترین: 
1241704
قیمت تقلبی: 
628800
زمان: 
11/10 23:55
قیمت آبشده شنبه ای امروز 10 بهمن 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 10 بهمن 1396 , 628800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/10 00:00","price":626900},{"date":"1396/11/10 00:05","price":1241704},{"date":"1396/11/10 00:15","price":626900},{"date":"1396/11/10 00:35","price":627000},{"date":"1396/11/10 11:10","price":625700},{"date":"1396/11/10 11:15","price":626000},{"date":"1396/11/10 11:25","price":626800},{"date":"1396/11/10 11:35","price":626700},{"date":"1396/11/10 11:40","price":627000},{"date":"1396/11/10 11:55","price":626900},{"date":"1396/11/10 12:00","price":626800},{"date":"1396/11/10 12:05","price":626500},{"date":"1396/11/10 12:10","price":626400},{"date":"1396/11/10 12:15","price":626500},{"date":"1396/11/10 12:20","price":626700},{"date":"1396/11/10 12:25","price":626800},{"date":"1396/11/10 12:30","price":627200},{"date":"1396/11/10 12:40","price":627500},{"date":"1396/11/10 12:45","price":627700},{"date":"1396/11/10 12:55","price":627600},{"date":"1396/11/10 13:00","price":627800},{"date":"1396/11/10 13:05","price":627900},{"date":"1396/11/10 13:10","price":628000},{"date":"1396/11/10 13:15","price":627800},{"date":"1396/11/10 13:25","price":627900},{"date":"1396/11/10 13:30","price":628400},{"date":"1396/11/10 13:40","price":628300},{"date":"1396/11/10 13:45","price":628800},{"date":"1396/11/10 13:55","price":628300},{"date":"1396/11/10 14:05","price":628500},{"date":"1396/11/10 14:10","price":628600},{"date":"1396/11/10 14:15","price":628500},{"date":"1396/11/10 14:25","price":628700},{"date":"1396/11/10 14:30","price":628800},{"date":"1396/11/10 14:35","price":628600},{"date":"1396/11/10 15:05","price":628500},{"date":"1396/11/10 15:10","price":628300},{"date":"1396/11/10 15:25","price":628000},{"date":"1396/11/10 15:30","price":628100},{"date":"1396/11/10 15:45","price":627900},{"date":"1396/11/10 15:50","price":628000},{"date":"1396/11/10 15:55","price":628100},{"date":"1396/11/10 16:00","price":628000},{"date":"1396/11/10 16:05","price":627800},{"date":"1396/11/10 16:10","price":627900},{"date":"1396/11/10 16:15","price":628100},{"date":"1396/11/10 16:25","price":628200},{"date":"1396/11/10 16:35","price":628000},{"date":"1396/11/10 16:45","price":627900},{"date":"1396/11/10 16:50","price":628100},{"date":"1396/11/10 16:55","price":628200},{"date":"1396/11/10 17:00","price":628100},{"date":"1396/11/10 17:05","price":627400},{"date":"1396/11/10 17:10","price":627600},{"date":"1396/11/10 17:15","price":627900},{"date":"1396/11/10 17:25","price":628000},{"date":"1396/11/10 17:35","price":628200},{"date":"1396/11/10 17:40","price":627900},{"date":"1396/11/10 17:45","price":628000},{"date":"1396/11/10 17:50","price":628100},{"date":"1396/11/10 17:55","price":627700},{"date":"1396/11/10 18:00","price":627800},{"date":"1396/11/10 18:05","price":628000},{"date":"1396/11/10 18:10","price":627900},{"date":"1396/11/10 18:15","price":627700},{"date":"1396/11/10 18:20","price":628000},{"date":"1396/11/10 18:25","price":628100},{"date":"1396/11/10 18:35","price":627700},{"date":"1396/11/10 18:40","price":627900},{"date":"1396/11/10 18:45","price":627800},{"date":"1396/11/10 18:55","price":628200},{"date":"1396/11/10 19:00","price":628100},{"date":"1396/11/10 19:05","price":628300},{"date":"1396/11/10 19:10","price":628100},{"date":"1396/11/10 19:15","price":628300},{"date":"1396/11/10 19:20","price":628100},{"date":"1396/11/10 19:25","price":628200},{"date":"1396/11/10 19:30","price":628100},{"date":"1396/11/10 19:35","price":627800},{"date":"1396/11/10 19:40","price":627900},{"date":"1396/11/10 19:45","price":628000},{"date":"1396/11/10 19:50","price":627900},{"date":"1396/11/10 19:55","price":628300},{"date":"1396/11/10 20:00","price":628000},{"date":"1396/11/10 20:05","price":628100},{"date":"1396/11/10 20:15","price":628000},{"date":"1396/11/10 20:20","price":627900},{"date":"1396/11/10 20:35","price":627800},{"date":"1396/11/10 20:40","price":628100},{"date":"1396/11/10 21:10","price":628300},{"date":"1396/11/10 21:15","price":628400},{"date":"1396/11/10 21:20","price":628600},{"date":"1396/11/10 21:35","price":628500},{"date":"1396/11/10 21:40","price":628600},{"date":"1396/11/10 21:45","price":628500},{"date":"1396/11/10 21:50","price":628200},{"date":"1396/11/10 21:55","price":628300},{"date":"1396/11/10 22:05","price":628400},{"date":"1396/11/10 22:10","price":628500},{"date":"1396/11/10 22:20","price":628400},{"date":"1396/11/10 22:25","price":628300},{"date":"1396/11/10 22:45","price":628200},{"date":"1396/11/10 22:55","price":628600},{"date":"1396/11/10 23:00","price":628700},{"date":"1396/11/10 23:05","price":628600},{"date":"1396/11/10 23:10","price":628800},{"date":"1396/11/10 23:15","price":628600},{"date":"1396/11/10 23:20","price":628500},{"date":"1396/11/10 23:25","price":628700},{"date":"1396/11/10 23:30","price":628800},{"date":"1396/11/10 23:40","price":629000},{"date":"1396/11/10 23:55","price":628800}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398