قیمت دینار کویت مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
12305.3
بیشترین: 
12305.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12305.3
زمان: 
11/9 11:10
قیمت دینار کویت مورخ 9 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 12305.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":12305.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397