قیمت افغانی مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
53.2
بیشترین: 
53.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.2
زمان: 
11/9 11:10
قیمت افغانی مورخ 9 بهمن 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 53.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":53.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397