قیمت پوند مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
5220.6
بیشترین: 
5220.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5220.6
زمان: 
11/9 11:10
قیمت پوند مورخ 9 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 9 بهمن 1396 , 5220.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":5220.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397