کمترین: 
4543
بیشترین: 
4611
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4545
زمان: 
11/9 20:10
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 9 بهمن 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 4545 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":4599},{"date":"1396/11/09 11:20","price":4597},{"date":"1396/11/09 11:30","price":4611},{"date":"1396/11/09 11:40","price":4607},{"date":"1396/11/09 11:50","price":4606},{"date":"1396/11/09 12:00","price":4590},{"date":"1396/11/09 12:10","price":4589},{"date":"1396/11/09 12:20","price":4592},{"date":"1396/11/09 12:30","price":4589},{"date":"1396/11/09 12:40","price":4597},{"date":"1396/11/09 12:50","price":4600},{"date":"1396/11/09 13:00","price":4599},{"date":"1396/11/09 13:10","price":4592},{"date":"1396/11/09 13:20","price":4594},{"date":"1396/11/09 13:30","price":4580},{"date":"1396/11/09 13:50","price":4585},{"date":"1396/11/09 14:00","price":4584},{"date":"1396/11/09 14:10","price":4592},{"date":"1396/11/09 14:20","price":4587},{"date":"1396/11/09 14:30","price":4585},{"date":"1396/11/09 14:40","price":4593},{"date":"1396/11/09 14:50","price":4592},{"date":"1396/11/09 15:00","price":4605},{"date":"1396/11/09 15:10","price":4593},{"date":"1396/11/09 15:30","price":4587},{"date":"1396/11/09 15:40","price":4586},{"date":"1396/11/09 15:50","price":4583},{"date":"1396/11/09 16:00","price":4586},{"date":"1396/11/09 16:10","price":4585},{"date":"1396/11/09 16:20","price":4584},{"date":"1396/11/09 16:30","price":4587},{"date":"1396/11/09 16:40","price":4588},{"date":"1396/11/09 16:50","price":4592},{"date":"1396/11/09 17:00","price":4589},{"date":"1396/11/09 17:10","price":4580},{"date":"1396/11/09 17:20","price":4588},{"date":"1396/11/09 17:30","price":4567},{"date":"1396/11/09 17:40","price":4562},{"date":"1396/11/09 17:50","price":4567},{"date":"1396/11/09 18:00","price":4553},{"date":"1396/11/09 18:10","price":4557},{"date":"1396/11/09 18:30","price":4555},{"date":"1396/11/09 18:40","price":4558},{"date":"1396/11/09 18:50","price":4556},{"date":"1396/11/09 19:00","price":4557},{"date":"1396/11/09 19:10","price":4553},{"date":"1396/11/09 19:20","price":4555},{"date":"1396/11/09 19:30","price":4553},{"date":"1396/11/09 19:40","price":4545},{"date":"1396/11/09 19:50","price":4546},{"date":"1396/11/09 20:00","price":4543},{"date":"1396/11/09 20:10","price":4545}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398