کمترین: 
4549
بیشترین: 
4604
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4550
زمان: 
11/9 20:10
قیمت دلار امروز 9 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 9 بهمن 1396 , 4550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:10","price":4576},{"date":"1396/11/09 11:20","price":4575},{"date":"1396/11/09 11:30","price":4582},{"date":"1396/11/09 11:40","price":4580},{"date":"1396/11/09 12:00","price":4572},{"date":"1396/11/09 12:10","price":4589},{"date":"1396/11/09 12:20","price":4591},{"date":"1396/11/09 12:30","price":4592},{"date":"1396/11/09 12:40","price":4604},{"date":"1396/11/09 13:00","price":4600},{"date":"1396/11/09 13:10","price":4597},{"date":"1396/11/09 13:20","price":4600},{"date":"1396/11/09 13:30","price":4592},{"date":"1396/11/09 13:40","price":4590},{"date":"1396/11/09 13:50","price":4592},{"date":"1396/11/09 14:00","price":4591},{"date":"1396/11/09 14:10","price":4594},{"date":"1396/11/09 14:30","price":4590},{"date":"1396/11/09 14:40","price":4596},{"date":"1396/11/09 15:00","price":4604},{"date":"1396/11/09 15:10","price":4596},{"date":"1396/11/09 15:30","price":4590},{"date":"1396/11/09 15:50","price":4588},{"date":"1396/11/09 16:00","price":4589},{"date":"1396/11/09 16:30","price":4591},{"date":"1396/11/09 16:40","price":4592},{"date":"1396/11/09 16:50","price":4595},{"date":"1396/11/09 17:10","price":4587},{"date":"1396/11/09 17:20","price":4588},{"date":"1396/11/09 17:30","price":4568},{"date":"1396/11/09 17:40","price":4566},{"date":"1396/11/09 17:50","price":4567},{"date":"1396/11/09 18:00","price":4556},{"date":"1396/11/09 18:10","price":4557},{"date":"1396/11/09 18:30","price":4556},{"date":"1396/11/09 18:40","price":4559},{"date":"1396/11/09 18:50","price":4556},{"date":"1396/11/09 19:00","price":4557},{"date":"1396/11/09 19:10","price":4554},{"date":"1396/11/09 19:20","price":4555},{"date":"1396/11/09 19:30","price":4554},{"date":"1396/11/09 19:40","price":4550},{"date":"1396/11/09 19:50","price":4551},{"date":"1396/11/09 20:00","price":4549},{"date":"1396/11/09 20:10","price":4550}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398