کمترین: 
618.88
بیشترین: 
628.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
619.88
زمان: 
11/9 23:32
قیمت گازوئیل امروز 9 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 619.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:08","price":627.25},{"date":"1396/11/09 11:32","price":626.88},{"date":"1396/11/09 12:32","price":627.88},{"date":"1396/11/09 13:08","price":627.38},{"date":"1396/11/09 13:32","price":628.38},{"date":"1396/11/09 14:08","price":627.13},{"date":"1396/11/09 14:32","price":626.63},{"date":"1396/11/09 15:32","price":624.5},{"date":"1396/11/09 16:00","price":624.13},{"date":"1396/11/09 16:32","price":623.88},{"date":"1396/11/09 17:00","price":622.63},{"date":"1396/11/09 18:00","price":622.38},{"date":"1396/11/09 18:32","price":623.88},{"date":"1396/11/09 19:32","price":621.38},{"date":"1396/11/09 20:00","price":620.88},{"date":"1396/11/09 20:32","price":618.88},{"date":"1396/11/09 21:00","price":619.63},{"date":"1396/11/09 21:32","price":620.13},{"date":"1396/11/09 22:00","price":619.38},{"date":"1396/11/09 22:32","price":619.63},{"date":"1396/11/09 23:00","price":620.63},{"date":"1396/11/09 23:32","price":619.88}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398