کمترین: 
3.068
بیشترین: 
3.184
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.159
زمان: 
11/9 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 9 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 3.159 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 10:32","price":3.094},{"date":"1396/11/09 11:08","price":3.091},{"date":"1396/11/09 11:32","price":3.121},{"date":"1396/11/09 12:32","price":3.091},{"date":"1396/11/09 13:08","price":3.097},{"date":"1396/11/09 13:32","price":3.093},{"date":"1396/11/09 14:08","price":3.099},{"date":"1396/11/09 14:32","price":3.11},{"date":"1396/11/09 15:32","price":3.096},{"date":"1396/11/09 16:00","price":3.094},{"date":"1396/11/09 16:32","price":3.085},{"date":"1396/11/09 17:00","price":3.068},{"date":"1396/11/09 18:00","price":3.079},{"date":"1396/11/09 18:32","price":3.123},{"date":"1396/11/09 19:32","price":3.117},{"date":"1396/11/09 20:00","price":3.149},{"date":"1396/11/09 20:32","price":3.16},{"date":"1396/11/09 21:00","price":3.165},{"date":"1396/11/09 22:00","price":3.157},{"date":"1396/11/09 22:32","price":3.184},{"date":"1396/11/09 23:00","price":3.155},{"date":"1396/11/09 23:32","price":3.159}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398