کمترین: 
1.9079
بیشترین: 
1.9293
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9133
زمان: 
11/9 23:32
قیمت بنزین امروز 9 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 9 بهمن 1396 , 1.9133 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 10:32","price":1.9287},{"date":"1396/11/09 11:08","price":1.9286},{"date":"1396/11/09 11:32","price":1.928},{"date":"1396/11/09 12:32","price":1.9288},{"date":"1396/11/09 13:08","price":1.9267},{"date":"1396/11/09 13:32","price":1.9293},{"date":"1396/11/09 14:08","price":1.9259},{"date":"1396/11/09 14:32","price":1.9251},{"date":"1396/11/09 15:32","price":1.9237},{"date":"1396/11/09 16:00","price":1.9204},{"date":"1396/11/09 16:32","price":1.9194},{"date":"1396/11/09 17:00","price":1.9203},{"date":"1396/11/09 18:00","price":1.9205},{"date":"1396/11/09 18:32","price":1.9215},{"date":"1396/11/09 19:32","price":1.9146},{"date":"1396/11/09 20:00","price":1.9142},{"date":"1396/11/09 20:32","price":1.9079},{"date":"1396/11/09 21:00","price":1.9093},{"date":"1396/11/09 21:32","price":1.9136},{"date":"1396/11/09 22:00","price":1.9097},{"date":"1396/11/09 22:32","price":1.9134},{"date":"1396/11/09 23:00","price":1.9165},{"date":"1396/11/09 23:32","price":1.9133}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398