کمترین: 
2.0903
بیشترین: 
2.1227
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0941
زمان: 
11/9 23:32
قیمت نفت کوره امروز 9 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 2.0941 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 10:32","price":2.1227},{"date":"1396/11/09 11:08","price":2.1207},{"date":"1396/11/09 11:32","price":2.1208},{"date":"1396/11/09 12:08","price":2.1196},{"date":"1396/11/09 12:32","price":2.1184},{"date":"1396/11/09 13:08","price":2.1195},{"date":"1396/11/09 13:32","price":2.1185},{"date":"1396/11/09 14:08","price":2.1192},{"date":"1396/11/09 14:32","price":2.1174},{"date":"1396/11/09 15:08","price":2.1114},{"date":"1396/11/09 15:32","price":2.1121},{"date":"1396/11/09 16:00","price":2.1097},{"date":"1396/11/09 16:32","price":2.1112},{"date":"1396/11/09 17:00","price":2.1025},{"date":"1396/11/09 17:32","price":2.1024},{"date":"1396/11/09 18:00","price":2.1054},{"date":"1396/11/09 18:32","price":2.1094},{"date":"1396/11/09 19:00","price":2.1006},{"date":"1396/11/09 19:32","price":2.101},{"date":"1396/11/09 20:00","price":2.0948},{"date":"1396/11/09 20:32","price":2.0903},{"date":"1396/11/09 21:00","price":2.092},{"date":"1396/11/09 21:32","price":2.0923},{"date":"1396/11/09 22:00","price":2.0918},{"date":"1396/11/09 22:32","price":2.0911},{"date":"1396/11/09 23:00","price":2.0947},{"date":"1396/11/09 23:32","price":2.0941}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398