کمترین: 
68.94
بیشترین: 
70.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.17
زمان: 
11/9 23:32
قیمت نفت برنت امروز 9 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 69.17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 10:32","price":70.03},{"date":"1396/11/09 11:32","price":69.93},{"date":"1396/11/09 12:32","price":70.05},{"date":"1396/11/09 13:08","price":69.88},{"date":"1396/11/09 13:32","price":69.96},{"date":"1396/11/09 14:08","price":69.81},{"date":"1396/11/09 14:32","price":69.79},{"date":"1396/11/09 15:32","price":69.67},{"date":"1396/11/09 16:00","price":69.55},{"date":"1396/11/09 16:32","price":69.51},{"date":"1396/11/09 17:00","price":69.45},{"date":"1396/11/09 18:00","price":69.35},{"date":"1396/11/09 18:32","price":69.41},{"date":"1396/11/09 19:32","price":69.13},{"date":"1396/11/09 20:00","price":69.16},{"date":"1396/11/09 20:32","price":68.94},{"date":"1396/11/09 21:00","price":69.09},{"date":"1396/11/09 21:32","price":69.22},{"date":"1396/11/09 22:00","price":69.1},{"date":"1396/11/09 22:32","price":69.12},{"date":"1396/11/09 23:32","price":69.17}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398