کمترین: 
65.11
بیشترین: 
66.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.58
زمان: 
11/9 23:32
قیمت نفت سبک امروز 9 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 65.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 10:32","price":66.31},{"date":"1396/11/09 11:08","price":66.28},{"date":"1396/11/09 11:32","price":66.19},{"date":"1396/11/09 12:32","price":66.33},{"date":"1396/11/09 13:08","price":66.19},{"date":"1396/11/09 13:32","price":66.25},{"date":"1396/11/09 14:08","price":66.11},{"date":"1396/11/09 14:32","price":66.08},{"date":"1396/11/09 15:32","price":65.89},{"date":"1396/11/09 16:00","price":65.72},{"date":"1396/11/09 17:00","price":65.64},{"date":"1396/11/09 18:00","price":65.44},{"date":"1396/11/09 18:32","price":65.55},{"date":"1396/11/09 19:32","price":65.22},{"date":"1396/11/09 20:00","price":65.28},{"date":"1396/11/09 20:32","price":65.11},{"date":"1396/11/09 21:00","price":65.41},{"date":"1396/11/09 21:32","price":65.56},{"date":"1396/11/09 22:32","price":65.55},{"date":"1396/11/09 23:00","price":65.5},{"date":"1396/11/09 23:32","price":65.58}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398