قیمت پوند مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
6646
بیشترین: 
6703
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6695
زمان: 
11/9 16:30
قیمت پوند مورخ 9 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 9 بهمن 1396 , 6695 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 10:30","price":6646},{"date":"1396/11/09 11:30","price":6666},{"date":"1396/11/09 12:40","price":6703},{"date":"1396/11/09 13:40","price":6687},{"date":"1396/11/09 14:00","price":6683},{"date":"1396/11/09 16:00","price":6682},{"date":"1396/11/09 16:30","price":6695}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397