قیمت دلار فردایی / افشار مورخ 9 بهمن 1396

کمترین: 
4554
بیشترین: 
4604
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4556
زمان: 
11/9 19:00
قیمت دلار فردایی / افشار مورخ 9 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 9 بهمن 1396 , 4556 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 10:20","price":4555},{"date":"1396/11/09 12:10","price":4587},{"date":"1396/11/09 12:30","price":4589},{"date":"1396/11/09 12:40","price":4600},{"date":"1396/11/09 12:50","price":4604},{"date":"1396/11/09 13:00","price":4602},{"date":"1396/11/09 13:10","price":4597},{"date":"1396/11/09 13:20","price":4594},{"date":"1396/11/09 13:30","price":4599},{"date":"1396/11/09 13:40","price":4593},{"date":"1396/11/09 14:00","price":4583},{"date":"1396/11/09 14:10","price":4588},{"date":"1396/11/09 14:20","price":4593},{"date":"1396/11/09 14:30","price":4587},{"date":"1396/11/09 14:40","price":4599},{"date":"1396/11/09 15:00","price":4594},{"date":"1396/11/09 15:10","price":4593},{"date":"1396/11/09 15:20","price":4592},{"date":"1396/11/09 15:30","price":4587},{"date":"1396/11/09 15:40","price":4592},{"date":"1396/11/09 15:50","price":4590},{"date":"1396/11/09 16:00","price":4585},{"date":"1396/11/09 16:20","price":4584},{"date":"1396/11/09 16:30","price":4586},{"date":"1396/11/09 16:40","price":4589},{"date":"1396/11/09 16:50","price":4595},{"date":"1396/11/09 17:00","price":4599},{"date":"1396/11/09 17:10","price":4584},{"date":"1396/11/09 17:20","price":4578},{"date":"1396/11/09 17:30","price":4569},{"date":"1396/11/09 17:40","price":4564},{"date":"1396/11/09 18:00","price":4558},{"date":"1396/11/09 18:10","price":4557},{"date":"1396/11/09 18:20","price":4556},{"date":"1396/11/09 18:30","price":4554},{"date":"1396/11/09 18:40","price":4559},{"date":"1396/11/09 18:50","price":4557},{"date":"1396/11/09 19:00","price":4556}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397