قیمت مثقال / عیار جهانی مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
640716
بیشترین: 
643114
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
641139
زمان: 
11/8 14:05
قیمت مثقال / عیار جهانی مورخ 8 بهمن 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 8 بهمن 1396 , 641139 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 11:50","price":641985},{"date":"1396/11/08 12:05","price":642126},{"date":"1396/11/08 12:10","price":641844},{"date":"1396/11/08 12:20","price":642549},{"date":"1396/11/08 12:30","price":643114},{"date":"1396/11/08 12:35","price":642831},{"date":"1396/11/08 12:40","price":642408},{"date":"1396/11/08 12:50","price":642549},{"date":"1396/11/08 12:55","price":642408},{"date":"1396/11/08 13:10","price":642267},{"date":"1396/11/08 13:25","price":641421},{"date":"1396/11/08 13:35","price":641703},{"date":"1396/11/08 13:45","price":641562},{"date":"1396/11/08 13:50","price":640716},{"date":"1396/11/08 13:55","price":640998},{"date":"1396/11/08 14:05","price":641139}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1397