قیمت دلار نقدی / افشار مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
4526
بیشترین: 
4568
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4552
زمان: 
11/8 20:50
قیمت دلار نقدی / افشار مورخ 8 بهمن 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 8 بهمن 1396 , 4552 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 11:30","price":4526},{"date":"1396/11/08 11:40","price":4553},{"date":"1396/11/08 11:50","price":4556},{"date":"1396/11/08 12:00","price":4553},{"date":"1396/11/08 12:10","price":4551},{"date":"1396/11/08 12:20","price":4553},{"date":"1396/11/08 12:30","price":4555},{"date":"1396/11/08 12:40","price":4553},{"date":"1396/11/08 12:50","price":4555},{"date":"1396/11/08 13:00","price":4553},{"date":"1396/11/08 13:10","price":4554},{"date":"1396/11/08 13:20","price":4553},{"date":"1396/11/08 13:30","price":4550},{"date":"1396/11/08 13:50","price":4543},{"date":"1396/11/08 14:10","price":4545},{"date":"1396/11/08 14:20","price":4549},{"date":"1396/11/08 14:40","price":4547},{"date":"1396/11/08 14:50","price":4546},{"date":"1396/11/08 15:00","price":4547},{"date":"1396/11/08 15:10","price":4546},{"date":"1396/11/08 15:20","price":4548},{"date":"1396/11/08 15:30","price":4549},{"date":"1396/11/08 15:40","price":4551},{"date":"1396/11/08 15:50","price":4556},{"date":"1396/11/08 16:00","price":4554},{"date":"1396/11/08 16:10","price":4552},{"date":"1396/11/08 20:00","price":4568},{"date":"1396/11/08 20:50","price":4552}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397