قیمت دلار فردایی / افشار مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
4520
بیشترین: 
4564
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4545
زمان: 
11/8 20:50
قیمت دلار فردایی / افشار مورخ 8 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 8 بهمن 1396 , 4545 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 11:10","price":4520},{"date":"1396/11/08 11:20","price":4540},{"date":"1396/11/08 11:30","price":4539},{"date":"1396/11/08 11:40","price":4544},{"date":"1396/11/08 11:50","price":4549},{"date":"1396/11/08 12:00","price":4548},{"date":"1396/11/08 12:10","price":4547},{"date":"1396/11/08 12:20","price":4549},{"date":"1396/11/08 12:30","price":4553},{"date":"1396/11/08 12:40","price":4551},{"date":"1396/11/08 12:50","price":4555},{"date":"1396/11/08 13:00","price":4551},{"date":"1396/11/08 13:10","price":4550},{"date":"1396/11/08 13:20","price":4544},{"date":"1396/11/08 13:30","price":4548},{"date":"1396/11/08 13:40","price":4542},{"date":"1396/11/08 13:50","price":4541},{"date":"1396/11/08 14:00","price":4540},{"date":"1396/11/08 14:10","price":4543},{"date":"1396/11/08 14:20","price":4549},{"date":"1396/11/08 14:30","price":4545},{"date":"1396/11/08 14:40","price":4544},{"date":"1396/11/08 14:50","price":4542},{"date":"1396/11/08 15:00","price":4547},{"date":"1396/11/08 15:10","price":4545},{"date":"1396/11/08 15:20","price":4547},{"date":"1396/11/08 15:30","price":4548},{"date":"1396/11/08 15:40","price":4549},{"date":"1396/11/08 15:50","price":4551},{"date":"1396/11/08 16:00","price":4548},{"date":"1396/11/08 16:10","price":4545},{"date":"1396/11/08 20:00","price":4564},{"date":"1396/11/08 20:50","price":4545}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397