قیمت دلار فردایی / سبزه مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
4530
بیشترین: 
4583
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4583
زمان: 
11/8 20:10
قیمت دلار فردایی / سبزه مورخ 8 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / سبزهدر تاریخ 8 بهمن 1396 , 4583 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 11:10","price":4530},{"date":"1396/11/08 11:20","price":4544},{"date":"1396/11/08 11:30","price":4541},{"date":"1396/11/08 11:40","price":4545},{"date":"1396/11/08 11:50","price":4541},{"date":"1396/11/08 12:00","price":4545},{"date":"1396/11/08 12:10","price":4549},{"date":"1396/11/08 12:30","price":4548},{"date":"1396/11/08 12:40","price":4549},{"date":"1396/11/08 12:50","price":4551},{"date":"1396/11/08 13:00","price":4550},{"date":"1396/11/08 13:10","price":4546},{"date":"1396/11/08 13:20","price":4544},{"date":"1396/11/08 13:40","price":4542},{"date":"1396/11/08 13:50","price":4540},{"date":"1396/11/08 14:00","price":4539},{"date":"1396/11/08 14:10","price":4542},{"date":"1396/11/08 14:20","price":4543},{"date":"1396/11/08 14:30","price":4542},{"date":"1396/11/08 14:50","price":4543},{"date":"1396/11/08 15:10","price":4544},{"date":"1396/11/08 15:20","price":4546},{"date":"1396/11/08 15:30","price":4548},{"date":"1396/11/08 15:40","price":4547},{"date":"1396/11/08 15:50","price":4549},{"date":"1396/11/08 16:00","price":4548},{"date":"1396/11/08 16:10","price":4547},{"date":"1396/11/08 16:20","price":4548},{"date":"1396/11/08 16:30","price":4560},{"date":"1396/11/08 16:40","price":4564},{"date":"1396/11/08 16:50","price":4570},{"date":"1396/11/08 17:00","price":4574},{"date":"1396/11/08 17:10","price":4570},{"date":"1396/11/08 17:20","price":4571},{"date":"1396/11/08 17:30","price":4569},{"date":"1396/11/08 17:40","price":4568},{"date":"1396/11/08 17:50","price":4567},{"date":"1396/11/08 18:00","price":4565},{"date":"1396/11/08 18:10","price":4568},{"date":"1396/11/08 18:20","price":4571},{"date":"1396/11/08 18:30","price":4575},{"date":"1396/11/08 18:40","price":4583},{"date":"1396/11/08 18:50","price":4577},{"date":"1396/11/08 19:00","price":4575},{"date":"1396/11/08 19:10","price":4580},{"date":"1396/11/08 19:40","price":4578},{"date":"1396/11/08 19:50","price":4579},{"date":"1396/11/08 20:00","price":4582},{"date":"1396/11/08 20:10","price":4583}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397