قیمت دلار مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
4523
بیشترین: 
4568
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4568
زمان: 
11/8 20:00
قیمت دلار مورخ 8 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 8 بهمن 1396 , 4568 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 11:10","price":4523},{"date":"1396/11/08 11:20","price":4529},{"date":"1396/11/08 11:30","price":4528},{"date":"1396/11/08 11:40","price":4547},{"date":"1396/11/08 11:50","price":4548},{"date":"1396/11/08 12:00","price":4550},{"date":"1396/11/08 12:20","price":4551},{"date":"1396/11/08 12:30","price":4552},{"date":"1396/11/08 13:10","price":4551},{"date":"1396/11/08 13:20","price":4549},{"date":"1396/11/08 13:30","price":4548},{"date":"1396/11/08 13:40","price":4547},{"date":"1396/11/08 13:50","price":4542},{"date":"1396/11/08 14:10","price":4545},{"date":"1396/11/08 14:20","price":4546},{"date":"1396/11/08 14:40","price":4545},{"date":"1396/11/08 14:50","price":4544},{"date":"1396/11/08 15:00","price":4545},{"date":"1396/11/08 15:10","price":4546},{"date":"1396/11/08 15:20","price":4547},{"date":"1396/11/08 15:30","price":4549},{"date":"1396/11/08 15:40","price":4550},{"date":"1396/11/08 15:50","price":4552},{"date":"1396/11/08 16:10","price":4550},{"date":"1396/11/08 16:20","price":4551},{"date":"1396/11/08 16:30","price":4556},{"date":"1396/11/08 16:40","price":4559},{"date":"1396/11/08 16:50","price":4562},{"date":"1396/11/08 17:00","price":4564},{"date":"1396/11/08 17:10","price":4561},{"date":"1396/11/08 17:20","price":4562},{"date":"1396/11/08 17:30","price":4561},{"date":"1396/11/08 17:50","price":4560},{"date":"1396/11/08 18:00","price":4559},{"date":"1396/11/08 18:10","price":4560},{"date":"1396/11/08 18:20","price":4562},{"date":"1396/11/08 18:30","price":4565},{"date":"1396/11/08 18:40","price":4568},{"date":"1396/11/08 18:50","price":4565},{"date":"1396/11/08 19:00","price":4564},{"date":"1396/11/08 19:10","price":4566},{"date":"1396/11/08 19:20","price":4567},{"date":"1396/11/08 19:30","price":4566},{"date":"1396/11/08 19:40","price":4565},{"date":"1396/11/08 19:50","price":4567},{"date":"1396/11/08 20:00","price":4568}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397