قیمت دلار / سلیمانیه مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
4539
بیشترین: 
4628
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4628
زمان: 
11/8 20:40
قیمت دلار / سلیمانیه مورخ 8 بهمن 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 8 بهمن 1396 , 4628 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 10:10","price":4559},{"date":"1396/11/08 11:10","price":4568},{"date":"1396/11/08 11:20","price":4583},{"date":"1396/11/08 11:30","price":4539},{"date":"1396/11/08 11:40","price":4597},{"date":"1396/11/08 11:50","price":4596},{"date":"1396/11/08 12:00","price":4594},{"date":"1396/11/08 12:10","price":4599},{"date":"1396/11/08 12:20","price":4596},{"date":"1396/11/08 12:30","price":4604},{"date":"1396/11/08 12:50","price":4599},{"date":"1396/11/08 13:30","price":4594},{"date":"1396/11/08 13:40","price":4595},{"date":"1396/11/08 13:50","price":4587},{"date":"1396/11/08 14:00","price":4592},{"date":"1396/11/08 14:20","price":4593},{"date":"1396/11/08 14:40","price":4591},{"date":"1396/11/08 15:00","price":4593},{"date":"1396/11/08 15:20","price":4599},{"date":"1396/11/08 15:30","price":4597},{"date":"1396/11/08 15:40","price":4601},{"date":"1396/11/08 16:50","price":4606},{"date":"1396/11/08 17:40","price":4609},{"date":"1396/11/08 18:20","price":4611},{"date":"1396/11/08 18:40","price":4614},{"date":"1396/11/08 19:10","price":4617},{"date":"1396/11/08 19:40","price":4619},{"date":"1396/11/08 20:10","price":4624},{"date":"1396/11/08 20:30","price":4625},{"date":"1396/11/08 20:40","price":4628}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397