قیمت اتریوم Ethereum مورخ 8 بهمن 1396

کمترین: 
0.1272
بیشترین: 
1299.98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1264
زمان: 
11/8 22:00
قیمت اتریوم Ethereum مورخ 8 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 8 بهمن 1396 , 1264 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/08 00:30","price":0.1272},{"date":"1396/11/08 01:30","price":1165.2},{"date":"1396/11/08 03:30","price":1170},{"date":"1396/11/08 04:30","price":1169},{"date":"1396/11/08 06:30","price":1173.28},{"date":"1396/11/08 07:00","price":1172.58},{"date":"1396/11/08 07:30","price":1175.02},{"date":"1396/11/08 08:00","price":1185},{"date":"1396/11/08 08:30","price":1189},{"date":"1396/11/08 09:00","price":1190.7},{"date":"1396/11/08 09:30","price":1192.3},{"date":"1396/11/08 10:00","price":1195},{"date":"1396/11/08 10:30","price":1215},{"date":"1396/11/08 11:00","price":1216},{"date":"1396/11/08 12:00","price":1204},{"date":"1396/11/08 12:30","price":1213.27},{"date":"1396/11/08 13:00","price":1213.7},{"date":"1396/11/08 15:30","price":1299.98},{"date":"1396/11/08 16:30","price":1253.23},{"date":"1396/11/08 17:00","price":1260},{"date":"1396/11/08 17:30","price":1279},{"date":"1396/11/08 18:30","price":1265.89},{"date":"1396/11/08 19:00","price":1260.2},{"date":"1396/11/08 19:30","price":1264},{"date":"1396/11/08 20:00","price":1259},{"date":"1396/11/08 20:30","price":1260},{"date":"1396/11/08 21:00","price":1248.8},{"date":"1396/11/08 21:30","price":1247.5},{"date":"1396/11/08 22:00","price":1264}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1397