قیمت مثقال / عیار جهانی مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
636485
بیشترین: 
638742
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
636626
زمان: 
11/7 16:50
قیمت مثقال / عیار جهانی مورخ 7 بهمن 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 636626 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 11:35","price":638742},{"date":"1396/11/07 11:45","price":638459},{"date":"1396/11/07 11:50","price":637472},{"date":"1396/11/07 11:55","price":638036},{"date":"1396/11/07 12:30","price":638459},{"date":"1396/11/07 12:35","price":638600},{"date":"1396/11/07 12:50","price":638459},{"date":"1396/11/07 13:05","price":638177},{"date":"1396/11/07 13:15","price":638318},{"date":"1396/11/07 13:20","price":638459},{"date":"1396/11/07 13:35","price":638742},{"date":"1396/11/07 13:50","price":638600},{"date":"1396/11/07 13:55","price":638318},{"date":"1396/11/07 14:00","price":638459},{"date":"1396/11/07 14:20","price":638036},{"date":"1396/11/07 14:30","price":637895},{"date":"1396/11/07 14:45","price":638177},{"date":"1396/11/07 15:05","price":638036},{"date":"1396/11/07 15:15","price":638177},{"date":"1396/11/07 15:20","price":638036},{"date":"1396/11/07 15:35","price":637613},{"date":"1396/11/07 15:40","price":637754},{"date":"1396/11/07 15:45","price":637472},{"date":"1396/11/07 15:55","price":637331},{"date":"1396/11/07 16:05","price":636908},{"date":"1396/11/07 16:10","price":636767},{"date":"1396/11/07 16:15","price":636626},{"date":"1396/11/07 16:20","price":636485},{"date":"1396/11/07 16:35","price":636626},{"date":"1396/11/07 16:40","price":636485},{"date":"1396/11/07 16:50","price":636626}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397