قیمت دلار امروزی / سبزه مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
4490
بیشترین: 
4521
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4516
زمان: 
11/7 20:10
قیمت دلار امروزی / سبزه مورخ 7 بهمن 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 4516 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 11:10","price":4490},{"date":"1396/11/07 11:20","price":4503},{"date":"1396/11/07 11:30","price":4499},{"date":"1396/11/07 11:40","price":4507},{"date":"1396/11/07 11:50","price":4512},{"date":"1396/11/07 12:00","price":4507},{"date":"1396/11/07 12:10","price":4514},{"date":"1396/11/07 12:20","price":4508},{"date":"1396/11/07 12:30","price":4502},{"date":"1396/11/07 12:50","price":4505},{"date":"1396/11/07 13:00","price":4503},{"date":"1396/11/07 13:10","price":4505},{"date":"1396/11/07 13:30","price":4521},{"date":"1396/11/07 13:40","price":4508},{"date":"1396/11/07 14:00","price":4506},{"date":"1396/11/07 14:10","price":4504},{"date":"1396/11/07 14:20","price":4506},{"date":"1396/11/07 14:40","price":4505},{"date":"1396/11/07 14:50","price":4501},{"date":"1396/11/07 15:10","price":4500},{"date":"1396/11/07 15:20","price":4497},{"date":"1396/11/07 15:30","price":4496},{"date":"1396/11/07 15:40","price":4498},{"date":"1396/11/07 15:50","price":4513},{"date":"1396/11/07 16:10","price":4496},{"date":"1396/11/07 16:20","price":4498},{"date":"1396/11/07 16:30","price":4497},{"date":"1396/11/07 16:40","price":4495},{"date":"1396/11/07 17:10","price":4497},{"date":"1396/11/07 17:20","price":4499},{"date":"1396/11/07 17:30","price":4498},{"date":"1396/11/07 17:50","price":4503},{"date":"1396/11/07 18:00","price":4502},{"date":"1396/11/07 18:10","price":4499},{"date":"1396/11/07 18:20","price":4500},{"date":"1396/11/07 18:30","price":4507},{"date":"1396/11/07 18:40","price":4506},{"date":"1396/11/07 18:50","price":4509},{"date":"1396/11/07 19:00","price":4511},{"date":"1396/11/07 19:10","price":4508},{"date":"1396/11/07 19:20","price":4509},{"date":"1396/11/07 19:40","price":4510},{"date":"1396/11/07 19:50","price":4512},{"date":"1396/11/07 20:00","price":4515},{"date":"1396/11/07 20:10","price":4516}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1397