قیمت دلار / سلیمانیه مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
4538
بیشترین: 
4561
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4555
زمان: 
11/7 21:10
قیمت دلار / سلیمانیه مورخ 7 بهمن 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 4555 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 10:10","price":4550},{"date":"1396/11/07 11:30","price":4549},{"date":"1396/11/07 11:50","price":4552},{"date":"1396/11/07 12:00","price":4555},{"date":"1396/11/07 12:10","price":4549},{"date":"1396/11/07 12:20","price":4559},{"date":"1396/11/07 12:30","price":4561},{"date":"1396/11/07 12:40","price":4552},{"date":"1396/11/07 12:50","price":4554},{"date":"1396/11/07 13:00","price":4557},{"date":"1396/11/07 13:40","price":4554},{"date":"1396/11/07 14:00","price":4555},{"date":"1396/11/07 14:10","price":4558},{"date":"1396/11/07 14:20","price":4555},{"date":"1396/11/07 14:30","price":4558},{"date":"1396/11/07 14:50","price":4554},{"date":"1396/11/07 15:10","price":4551},{"date":"1396/11/07 15:20","price":4547},{"date":"1396/11/07 15:30","price":4543},{"date":"1396/11/07 15:40","price":4539},{"date":"1396/11/07 15:50","price":4541},{"date":"1396/11/07 17:30","price":4538},{"date":"1396/11/07 19:30","price":4548},{"date":"1396/11/07 19:40","price":4549},{"date":"1396/11/07 20:00","price":4550},{"date":"1396/11/07 20:30","price":4553},{"date":"1396/11/07 21:00","price":4554},{"date":"1396/11/07 21:10","price":4555}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397