قیمت شاخص بورس مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
99355.6
بیشترین: 
99557.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
99355.6
زمان: 
11/7 13:50
قیمت شاخص بورس مورخ 7 بهمن 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 99355.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 09:20","price":99557.3},{"date":"1396/11/07 09:30","price":99531.6},{"date":"1396/11/07 09:40","price":99530.6},{"date":"1396/11/07 09:50","price":99508.6},{"date":"1396/11/07 10:00","price":99492.0},{"date":"1396/11/07 10:10","price":99482.2},{"date":"1396/11/07 10:20","price":99490.6},{"date":"1396/11/07 11:10","price":99426.5},{"date":"1396/11/07 11:20","price":99423.0},{"date":"1396/11/07 11:30","price":99418.5},{"date":"1396/11/07 11:40","price":99412.5},{"date":"1396/11/07 11:50","price":99420.2},{"date":"1396/11/07 12:20","price":99408.4},{"date":"1396/11/07 12:30","price":99377.2},{"date":"1396/11/07 13:50","price":99355.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397