قیمت دینار کویت مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
12292.7
بیشترین: 
12292.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12292.7
زمان: 
11/7 09:10
قیمت دینار کویت مورخ 7 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 12292.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 09:10","price":12292.7}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1397