قیمت افغانی مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
53.3
بیشترین: 
53.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.3
زمان: 
11/7 09:10
قیمت افغانی مورخ 7 بهمن 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 53.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 09:10","price":53.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397