قیمت اتریوم Ethereum مورخ 7 بهمن 1396

کمترین: 
1122.4
بیشترین: 
1160.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1154
زمان: 
11/7 23:30
قیمت اتریوم Ethereum مورخ 7 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 7 بهمن 1396 , 1154 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/07 00:30","price":1123},{"date":"1396/11/07 01:00","price":1122.4},{"date":"1396/11/07 01:30","price":1126},{"date":"1396/11/07 02:00","price":1124.1},{"date":"1396/11/07 02:30","price":1125.9},{"date":"1396/11/07 03:00","price":1124.38},{"date":"1396/11/07 03:30","price":1129.1},{"date":"1396/11/07 04:00","price":1125.5},{"date":"1396/11/07 04:30","price":1127.6},{"date":"1396/11/07 05:00","price":1125.05},{"date":"1396/11/07 05:30","price":1126.94},{"date":"1396/11/07 06:00","price":1126.48},{"date":"1396/11/07 06:30","price":1131.8},{"date":"1396/11/07 09:30","price":1139},{"date":"1396/11/07 10:00","price":1135},{"date":"1396/11/07 11:30","price":1134},{"date":"1396/11/07 12:00","price":1131.51},{"date":"1396/11/07 12:30","price":1140},{"date":"1396/11/07 13:00","price":1135},{"date":"1396/11/07 13:30","price":1132.2},{"date":"1396/11/07 14:00","price":1136.99},{"date":"1396/11/07 14:30","price":1140.7},{"date":"1396/11/07 15:00","price":1143},{"date":"1396/11/07 15:30","price":1131},{"date":"1396/11/07 16:00","price":1140},{"date":"1396/11/07 16:30","price":1139.93},{"date":"1396/11/07 17:00","price":1143.02},{"date":"1396/11/07 18:00","price":1143.6},{"date":"1396/11/07 19:00","price":1144},{"date":"1396/11/07 19:30","price":1148.45},{"date":"1396/11/07 20:00","price":1148.3},{"date":"1396/11/07 21:00","price":1155.4},{"date":"1396/11/07 21:30","price":1153.13},{"date":"1396/11/07 22:00","price":1156.9},{"date":"1396/11/07 22:30","price":1155},{"date":"1396/11/07 23:00","price":1160.5},{"date":"1396/11/07 23:30","price":1154}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397