قیمت دینار بحرین مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
9766.3
بیشترین: 
9780.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9780.6
زمان: 
11/6 11:30
قیمت دینار بحرین مورخ 6 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 6 بهمن 1396 , 9780.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":9766.3},{"date":"1396/11/06 11:30","price":9780.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397