قیمت پوند مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
6660
بیشترین: 
6700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6700
زمان: 
11/6 11:30
قیمت پوند مورخ 6 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 6 بهمن 1396 , 6700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":6660},{"date":"1396/11/06 11:30","price":6700}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397