قیمت پوند مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
5153.6
بیشترین: 
5256.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5256.9
زمان: 
11/6 11:30
قیمت پوند مورخ 6 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 6 بهمن 1396 , 5256.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":5153.6},{"date":"1396/11/06 11:30","price":5256.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397