قیمت گاز طبیعی مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
3.417
بیشترین: 
3.595
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.534
زمان: 
11/6 23:32
قیمت گاز طبیعی مورخ 6 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 3.534 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:00","price":3.445},{"date":"1396/11/06 00:32","price":3.448},{"date":"1396/11/06 01:00","price":3.45},{"date":"1396/11/06 02:32","price":3.437},{"date":"1396/11/06 03:00","price":3.45},{"date":"1396/11/06 03:32","price":3.447},{"date":"1396/11/06 04:08","price":3.451},{"date":"1396/11/06 04:32","price":3.448},{"date":"1396/11/06 05:00","price":3.444},{"date":"1396/11/06 05:32","price":3.447},{"date":"1396/11/06 06:00","price":3.443},{"date":"1396/11/06 07:00","price":3.442},{"date":"1396/11/06 07:32","price":3.443},{"date":"1396/11/06 08:00","price":3.444},{"date":"1396/11/06 08:32","price":3.445},{"date":"1396/11/06 09:00","price":3.417},{"date":"1396/11/06 09:32","price":3.436},{"date":"1396/11/06 10:00","price":3.442},{"date":"1396/11/06 10:32","price":3.458},{"date":"1396/11/06 11:00","price":3.461},{"date":"1396/11/06 11:32","price":3.484},{"date":"1396/11/06 12:00","price":3.482},{"date":"1396/11/06 12:32","price":3.494},{"date":"1396/11/06 13:00","price":3.495},{"date":"1396/11/06 13:32","price":3.497},{"date":"1396/11/06 14:00","price":3.487},{"date":"1396/11/06 14:32","price":3.493},{"date":"1396/11/06 15:00","price":3.494},{"date":"1396/11/06 15:32","price":3.497},{"date":"1396/11/06 16:00","price":3.492},{"date":"1396/11/06 16:32","price":3.489},{"date":"1396/11/06 17:08","price":3.507},{"date":"1396/11/06 17:32","price":3.481},{"date":"1396/11/06 18:32","price":3.507},{"date":"1396/11/06 19:00","price":3.523},{"date":"1396/11/06 20:00","price":3.51},{"date":"1396/11/06 20:32","price":3.553},{"date":"1396/11/06 21:00","price":3.566},{"date":"1396/11/06 21:32","price":3.531},{"date":"1396/11/06 22:00","price":3.53},{"date":"1396/11/06 22:32","price":3.595},{"date":"1396/11/06 23:00","price":3.532},{"date":"1396/11/06 23:32","price":3.534}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397