قیمت بنزین مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
1.9025
بیشترین: 
1.9455
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.938
زمان: 
11/6 23:32
قیمت بنزین مورخ 6 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 6 بهمن 1396 , 1.938 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:00","price":1.9125},{"date":"1396/11/06 00:32","price":1.9088},{"date":"1396/11/06 01:00","price":1.9054},{"date":"1396/11/06 02:32","price":1.9065},{"date":"1396/11/06 03:00","price":1.9075},{"date":"1396/11/06 03:32","price":1.9025},{"date":"1396/11/06 04:08","price":1.9035},{"date":"1396/11/06 04:32","price":1.904},{"date":"1396/11/06 05:00","price":1.9082},{"date":"1396/11/06 05:32","price":1.909},{"date":"1396/11/06 06:00","price":1.908},{"date":"1396/11/06 07:00","price":1.91},{"date":"1396/11/06 07:32","price":1.909},{"date":"1396/11/06 08:00","price":1.908},{"date":"1396/11/06 08:32","price":1.9075},{"date":"1396/11/06 09:00","price":1.9055},{"date":"1396/11/06 09:32","price":1.9065},{"date":"1396/11/06 10:32","price":1.9075},{"date":"1396/11/06 11:00","price":1.91},{"date":"1396/11/06 11:32","price":1.9115},{"date":"1396/11/06 12:00","price":1.9097},{"date":"1396/11/06 12:32","price":1.9075},{"date":"1396/11/06 13:00","price":1.9115},{"date":"1396/11/06 13:32","price":1.915},{"date":"1396/11/06 14:00","price":1.9145},{"date":"1396/11/06 14:32","price":1.913},{"date":"1396/11/06 15:32","price":1.9145},{"date":"1396/11/06 16:00","price":1.9118},{"date":"1396/11/06 16:32","price":1.9095},{"date":"1396/11/06 17:08","price":1.9075},{"date":"1396/11/06 17:32","price":1.9077},{"date":"1396/11/06 18:32","price":1.9115},{"date":"1396/11/06 19:00","price":1.9135},{"date":"1396/11/06 20:00","price":1.9217},{"date":"1396/11/06 20:32","price":1.9316},{"date":"1396/11/06 21:00","price":1.9425},{"date":"1396/11/06 21:32","price":1.9403},{"date":"1396/11/06 22:00","price":1.9425},{"date":"1396/11/06 22:32","price":1.9435},{"date":"1396/11/06 23:00","price":1.9455},{"date":"1396/11/06 23:32","price":1.938}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397