قیمت اتریوم Ethereum مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
1111
بیشترین: 
1145.44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1121.5
زمان: 
11/6 23:30
قیمت اتریوم Ethereum مورخ 6 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 1121.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:00","price":1144.99},{"date":"1396/11/06 01:00","price":1137.9},{"date":"1396/11/06 03:30","price":1134},{"date":"1396/11/06 04:00","price":1131.63},{"date":"1396/11/06 04:30","price":1137.16},{"date":"1396/11/06 05:00","price":1137.8},{"date":"1396/11/06 05:30","price":1135.66},{"date":"1396/11/06 06:00","price":1145.44},{"date":"1396/11/06 06:30","price":1142},{"date":"1396/11/06 07:00","price":1140.3},{"date":"1396/11/06 07:30","price":1137.79},{"date":"1396/11/06 08:00","price":1135.13},{"date":"1396/11/06 08:30","price":1130},{"date":"1396/11/06 09:30","price":1130.5},{"date":"1396/11/06 10:00","price":1141.95},{"date":"1396/11/06 10:30","price":1145.4},{"date":"1396/11/06 11:00","price":1140},{"date":"1396/11/06 11:30","price":1131},{"date":"1396/11/06 12:00","price":1111},{"date":"1396/11/06 12:30","price":1128},{"date":"1396/11/06 13:00","price":1111},{"date":"1396/11/06 15:30","price":1118.43},{"date":"1396/11/06 16:00","price":1123.13},{"date":"1396/11/06 16:30","price":1130},{"date":"1396/11/06 17:00","price":1122},{"date":"1396/11/06 18:30","price":1131},{"date":"1396/11/06 19:00","price":1142},{"date":"1396/11/06 19:30","price":1141},{"date":"1396/11/06 20:00","price":1138.5},{"date":"1396/11/06 20:30","price":1134},{"date":"1396/11/06 21:00","price":1131.39},{"date":"1396/11/06 21:30","price":1134},{"date":"1396/11/06 22:30","price":1120.2},{"date":"1396/11/06 23:00","price":1122},{"date":"1396/11/06 23:30","price":1121.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397