قیمت گازوئیل مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
624
بیشترین: 
629.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
628.38
زمان: 
11/6 23:32
قیمت گازوئیل مورخ 6 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 628.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:00","price":625.38},{"date":"1396/11/06 00:32","price":624.63},{"date":"1396/11/06 01:00","price":624},{"date":"1396/11/06 05:00","price":625.38},{"date":"1396/11/06 05:32","price":625.25},{"date":"1396/11/06 06:00","price":624.75},{"date":"1396/11/06 06:32","price":625},{"date":"1396/11/06 07:00","price":625.88},{"date":"1396/11/06 07:32","price":625.25},{"date":"1396/11/06 08:00","price":625.13},{"date":"1396/11/06 08:32","price":624.75},{"date":"1396/11/06 09:00","price":624.38},{"date":"1396/11/06 09:32","price":624.88},{"date":"1396/11/06 10:00","price":624.75},{"date":"1396/11/06 10:32","price":625},{"date":"1396/11/06 11:00","price":625.25},{"date":"1396/11/06 11:32","price":626.38},{"date":"1396/11/06 12:00","price":625.63},{"date":"1396/11/06 12:32","price":625},{"date":"1396/11/06 13:00","price":626.63},{"date":"1396/11/06 13:32","price":627.38},{"date":"1396/11/06 14:00","price":628.38},{"date":"1396/11/06 15:00","price":628.63},{"date":"1396/11/06 15:32","price":629.13},{"date":"1396/11/06 16:00","price":627.38},{"date":"1396/11/06 16:32","price":626.63},{"date":"1396/11/06 18:32","price":626.88},{"date":"1396/11/06 19:00","price":627.63},{"date":"1396/11/06 20:00","price":628.38},{"date":"1396/11/06 20:32","price":628.88},{"date":"1396/11/06 21:00","price":629.88},{"date":"1396/11/06 21:32","price":628.63},{"date":"1396/11/06 22:00","price":629.25},{"date":"1396/11/06 22:32","price":629.88},{"date":"1396/11/06 23:00","price":628.88},{"date":"1396/11/06 23:32","price":628.38}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397