قیمت نفت کوره مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
2.1075
بیشترین: 
2.1428
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1369
زمان: 
11/6 23:32
قیمت نفت کوره مورخ 6 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 2.1369 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:00","price":2.1111},{"date":"1396/11/06 00:32","price":2.1101},{"date":"1396/11/06 01:00","price":2.1085},{"date":"1396/11/06 01:32","price":2.108},{"date":"1396/11/06 02:32","price":2.1079},{"date":"1396/11/06 03:00","price":2.1084},{"date":"1396/11/06 03:32","price":2.1078},{"date":"1396/11/06 04:32","price":2.1075},{"date":"1396/11/06 05:00","price":2.1126},{"date":"1396/11/06 05:32","price":2.1134},{"date":"1396/11/06 06:00","price":2.1126},{"date":"1396/11/06 06:32","price":2.1134},{"date":"1396/11/06 07:00","price":2.1153},{"date":"1396/11/06 07:32","price":2.1137},{"date":"1396/11/06 08:00","price":2.1128},{"date":"1396/11/06 08:32","price":2.1113},{"date":"1396/11/06 09:00","price":2.1115},{"date":"1396/11/06 09:32","price":2.1117},{"date":"1396/11/06 10:00","price":2.1129},{"date":"1396/11/06 10:32","price":2.1133},{"date":"1396/11/06 11:00","price":2.1148},{"date":"1396/11/06 11:32","price":2.1165},{"date":"1396/11/06 12:00","price":2.1132},{"date":"1396/11/06 12:32","price":2.114},{"date":"1396/11/06 13:00","price":2.1182},{"date":"1396/11/06 13:32","price":2.1204},{"date":"1396/11/06 14:00","price":2.1209},{"date":"1396/11/06 14:32","price":2.122},{"date":"1396/11/06 15:00","price":2.1223},{"date":"1396/11/06 15:32","price":2.122},{"date":"1396/11/06 16:00","price":2.12},{"date":"1396/11/06 16:32","price":2.1182},{"date":"1396/11/06 17:08","price":2.1161},{"date":"1396/11/06 17:32","price":2.1193},{"date":"1396/11/06 18:00","price":2.1176},{"date":"1396/11/06 18:32","price":2.125},{"date":"1396/11/06 19:00","price":2.1231},{"date":"1396/11/06 19:32","price":2.1301},{"date":"1396/11/06 20:00","price":2.1294},{"date":"1396/11/06 20:32","price":2.1342},{"date":"1396/11/06 21:00","price":2.1365},{"date":"1396/11/06 21:32","price":2.1341},{"date":"1396/11/06 22:00","price":2.1383},{"date":"1396/11/06 22:32","price":2.1428},{"date":"1396/11/06 23:00","price":2.1386},{"date":"1396/11/06 23:32","price":2.1369}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397