قیمت نفت برنت مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
70.03
بیشترین: 
70.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.46
زمان: 
11/6 23:32
قیمت نفت برنت مورخ 6 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 70.46 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:00","price":70.27},{"date":"1396/11/06 00:32","price":70.09},{"date":"1396/11/06 01:00","price":70.06},{"date":"1396/11/06 03:00","price":70.03},{"date":"1396/11/06 05:00","price":70.22},{"date":"1396/11/06 05:32","price":70.23},{"date":"1396/11/06 06:00","price":70.2},{"date":"1396/11/06 07:00","price":70.28},{"date":"1396/11/06 07:32","price":70.27},{"date":"1396/11/06 08:00","price":70.24},{"date":"1396/11/06 08:32","price":70.22},{"date":"1396/11/06 09:00","price":70.2},{"date":"1396/11/06 09:32","price":70.23},{"date":"1396/11/06 10:00","price":70.22},{"date":"1396/11/06 10:32","price":70.27},{"date":"1396/11/06 11:00","price":70.31},{"date":"1396/11/06 11:32","price":70.39},{"date":"1396/11/06 12:00","price":70.34},{"date":"1396/11/06 12:32","price":70.22},{"date":"1396/11/06 13:00","price":70.44},{"date":"1396/11/06 13:32","price":70.5},{"date":"1396/11/06 14:00","price":70.52},{"date":"1396/11/06 14:32","price":70.53},{"date":"1396/11/06 15:00","price":70.54},{"date":"1396/11/06 15:32","price":70.61},{"date":"1396/11/06 16:00","price":70.38},{"date":"1396/11/06 16:32","price":70.28},{"date":"1396/11/06 17:08","price":70.26},{"date":"1396/11/06 17:32","price":70.22},{"date":"1396/11/06 18:32","price":70.16},{"date":"1396/11/06 19:00","price":70.26},{"date":"1396/11/06 20:00","price":70.37},{"date":"1396/11/06 20:32","price":70.42},{"date":"1396/11/06 21:00","price":70.6},{"date":"1396/11/06 21:32","price":70.52},{"date":"1396/11/06 22:00","price":70.6},{"date":"1396/11/06 22:32","price":70.69},{"date":"1396/11/06 23:00","price":70.66},{"date":"1396/11/06 23:32","price":70.46}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397