قیمت نفت سبک مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
65.08
بیشترین: 
66.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.12
زمان: 
11/6 23:32
قیمت نفت سبک مورخ 6 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 6 بهمن 1396 , 66.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:00","price":65.36},{"date":"1396/11/06 00:32","price":65.22},{"date":"1396/11/06 01:00","price":65.19},{"date":"1396/11/06 02:32","price":65.22},{"date":"1396/11/06 03:00","price":65.3},{"date":"1396/11/06 03:32","price":65.08},{"date":"1396/11/06 04:08","price":65.17},{"date":"1396/11/06 04:32","price":65.21},{"date":"1396/11/06 05:00","price":65.38},{"date":"1396/11/06 05:32","price":65.39},{"date":"1396/11/06 06:00","price":65.38},{"date":"1396/11/06 07:00","price":65.46},{"date":"1396/11/06 07:32","price":65.4},{"date":"1396/11/06 08:00","price":65.38},{"date":"1396/11/06 08:32","price":65.35},{"date":"1396/11/06 09:00","price":65.33},{"date":"1396/11/06 09:32","price":65.39},{"date":"1396/11/06 10:32","price":65.42},{"date":"1396/11/06 11:00","price":65.47},{"date":"1396/11/06 11:32","price":65.53},{"date":"1396/11/06 12:00","price":65.5},{"date":"1396/11/06 12:32","price":65.38},{"date":"1396/11/06 13:00","price":65.53},{"date":"1396/11/06 13:32","price":65.62},{"date":"1396/11/06 14:00","price":65.66},{"date":"1396/11/06 14:32","price":65.64},{"date":"1396/11/06 15:00","price":65.67},{"date":"1396/11/06 15:32","price":65.72},{"date":"1396/11/06 16:00","price":65.58},{"date":"1396/11/06 16:32","price":65.53},{"date":"1396/11/06 17:08","price":65.55},{"date":"1396/11/06 17:32","price":65.56},{"date":"1396/11/06 18:32","price":65.61},{"date":"1396/11/06 19:00","price":65.83},{"date":"1396/11/06 20:00","price":66.05},{"date":"1396/11/06 20:32","price":66},{"date":"1396/11/06 21:00","price":66.17},{"date":"1396/11/06 21:32","price":66.08},{"date":"1396/11/06 22:00","price":66.11},{"date":"1396/11/06 22:32","price":66.17},{"date":"1396/11/06 23:00","price":66.19},{"date":"1396/11/06 23:32","price":66.12}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397