قیمت دینار کویت مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
14850
بیشترین: 
15000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14925
زمان: 
11/5 14:00
قیمت دینار کویت مورخ 5 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 14925 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 11:40","price":15000},{"date":"1396/11/05 13:00","price":14850},{"date":"1396/11/05 13:30","price":14917},{"date":"1396/11/05 13:40","price":14922},{"date":"1396/11/05 13:50","price":14924},{"date":"1396/11/05 14:00","price":14925}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397