قیمت مثقال / عیار جهانی مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
644937
بیشترین: 
649208
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
646977
زمان: 
11/5 14:05
قیمت مثقال / عیار جهانی مورخ 5 بهمن 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 646977 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 11:30","price":649208},{"date":"1396/11/05 11:35","price":649019},{"date":"1396/11/05 11:40","price":648067},{"date":"1396/11/05 11:45","price":647214},{"date":"1396/11/05 11:50","price":646406},{"date":"1396/11/05 12:00","price":646360},{"date":"1396/11/05 12:10","price":644937},{"date":"1396/11/05 12:15","price":645220},{"date":"1396/11/05 12:20","price":645222},{"date":"1396/11/05 12:25","price":645506},{"date":"1396/11/05 12:30","price":645601},{"date":"1396/11/05 12:40","price":645505},{"date":"1396/11/05 12:45","price":645932},{"date":"1396/11/05 12:55","price":646265},{"date":"1396/11/05 13:10","price":646074},{"date":"1396/11/05 13:25","price":647119},{"date":"1396/11/05 13:35","price":647166},{"date":"1396/11/05 13:50","price":646929},{"date":"1396/11/05 13:55","price":646691},{"date":"1396/11/05 14:00","price":646976},{"date":"1396/11/05 14:05","price":646977}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397