قیمت دلار امروزی / سبزه مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
4520
بیشترین: 
4545
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4521
زمان: 
11/5 15:10
قیمت دلار امروزی / سبزه مورخ 5 بهمن 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 4521 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 11:10","price":4541},{"date":"1396/11/05 11:20","price":4544},{"date":"1396/11/05 11:30","price":4545},{"date":"1396/11/05 11:40","price":4541},{"date":"1396/11/05 11:50","price":4540},{"date":"1396/11/05 12:00","price":4537},{"date":"1396/11/05 12:10","price":4536},{"date":"1396/11/05 12:30","price":4534},{"date":"1396/11/05 12:50","price":4536},{"date":"1396/11/05 13:00","price":4534},{"date":"1396/11/05 13:10","price":4536},{"date":"1396/11/05 13:30","price":4534},{"date":"1396/11/05 13:40","price":4532},{"date":"1396/11/05 13:50","price":4534},{"date":"1396/11/05 14:00","price":4531},{"date":"1396/11/05 14:10","price":4529},{"date":"1396/11/05 14:20","price":4526},{"date":"1396/11/05 14:30","price":4525},{"date":"1396/11/05 14:40","price":4524},{"date":"1396/11/05 14:50","price":4521},{"date":"1396/11/05 15:00","price":4520},{"date":"1396/11/05 15:10","price":4521}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397