قیمت دلار فردایی / افشار مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
4520
بیشترین: 
4554
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4522
زمان: 
11/5 15:40
قیمت دلار فردایی / افشار مورخ 5 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 5 بهمن 1396 , 4522 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 11:10","price":4544},{"date":"1396/11/05 11:30","price":4554},{"date":"1396/11/05 11:40","price":4543},{"date":"1396/11/05 11:50","price":4541},{"date":"1396/11/05 12:00","price":4545},{"date":"1396/11/05 12:10","price":4542},{"date":"1396/11/05 12:20","price":4543},{"date":"1396/11/05 12:30","price":4540},{"date":"1396/11/05 12:40","price":4535},{"date":"1396/11/05 12:50","price":4537},{"date":"1396/11/05 13:00","price":4535},{"date":"1396/11/05 13:10","price":4537},{"date":"1396/11/05 13:30","price":4547},{"date":"1396/11/05 13:40","price":4533},{"date":"1396/11/05 13:50","price":4535},{"date":"1396/11/05 14:00","price":4533},{"date":"1396/11/05 14:10","price":4539},{"date":"1396/11/05 14:20","price":4527},{"date":"1396/11/05 14:30","price":4537},{"date":"1396/11/05 14:40","price":4547},{"date":"1396/11/05 14:50","price":4523},{"date":"1396/11/05 15:00","price":4520},{"date":"1396/11/05 15:10","price":4523},{"date":"1396/11/05 15:20","price":4522},{"date":"1396/11/05 15:30","price":4521},{"date":"1396/11/05 15:40","price":4522}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397