قیمت مثقال / حواله جهانی مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
642075
بیشترین: 
646363
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
642312
زمان: 
11/5 15:05
قیمت مثقال / حواله جهانی مورخ 5 بهمن 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 642312 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 11:10","price":645580},{"date":"1396/11/05 11:15","price":645936},{"date":"1396/11/05 11:25","price":646173},{"date":"1396/11/05 11:30","price":646363},{"date":"1396/11/05 11:35","price":645509},{"date":"1396/11/05 11:40","price":645201},{"date":"1396/11/05 11:45","price":644726},{"date":"1396/11/05 11:50","price":644585},{"date":"1396/11/05 12:00","price":643590},{"date":"1396/11/05 12:05","price":643732},{"date":"1396/11/05 12:10","price":642998},{"date":"1396/11/05 12:15","price":643495},{"date":"1396/11/05 12:20","price":643779},{"date":"1396/11/05 12:25","price":643472},{"date":"1396/11/05 12:30","price":643567},{"date":"1396/11/05 12:40","price":643496},{"date":"1396/11/05 12:45","price":643827},{"date":"1396/11/05 12:50","price":643946},{"date":"1396/11/05 12:55","price":644041},{"date":"1396/11/05 13:00","price":643875},{"date":"1396/11/05 13:05","price":643898},{"date":"1396/11/05 13:10","price":643922},{"date":"1396/11/05 13:15","price":643874},{"date":"1396/11/05 13:25","price":644206},{"date":"1396/11/05 13:35","price":644230},{"date":"1396/11/05 13:40","price":643827},{"date":"1396/11/05 13:50","price":644041},{"date":"1396/11/05 13:55","price":643614},{"date":"1396/11/05 14:00","price":643685},{"date":"1396/11/05 14:05","price":643638},{"date":"1396/11/05 14:10","price":643094},{"date":"1396/11/05 14:15","price":642620},{"date":"1396/11/05 14:20","price":642809},{"date":"1396/11/05 14:25","price":642810},{"date":"1396/11/05 14:30","price":642573},{"date":"1396/11/05 14:35","price":642478},{"date":"1396/11/05 14:40","price":642762},{"date":"1396/11/05 14:45","price":642620},{"date":"1396/11/05 14:50","price":642194},{"date":"1396/11/05 14:55","price":642075},{"date":"1396/11/05 15:00","price":642123},{"date":"1396/11/05 15:05","price":642312}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397