قیمت پوند مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
6680
بیشترین: 
6710
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6700
زمان: 
11/5 13:50
قیمت پوند مورخ 5 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 5 بهمن 1396 , 6700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 10:10","price":6710},{"date":"1396/11/05 11:00","price":6700},{"date":"1396/11/05 12:30","price":6680},{"date":"1396/11/05 12:40","price":6695},{"date":"1396/11/05 13:00","price":6693},{"date":"1396/11/05 13:50","price":6700}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397