قیمت دلار / سلیمانیه مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
4560
بیشترین: 
4595
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4561
زمان: 
11/5 20:40
قیمت دلار / سلیمانیه مورخ 5 بهمن 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 4561 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 10:10","price":4595},{"date":"1396/11/05 11:30","price":4589},{"date":"1396/11/05 11:40","price":4580},{"date":"1396/11/05 11:50","price":4582},{"date":"1396/11/05 12:00","price":4575},{"date":"1396/11/05 12:10","price":4574},{"date":"1396/11/05 12:20","price":4576},{"date":"1396/11/05 12:30","price":4563},{"date":"1396/11/05 12:40","price":4575},{"date":"1396/11/05 12:50","price":4576},{"date":"1396/11/05 13:30","price":4579},{"date":"1396/11/05 13:40","price":4583},{"date":"1396/11/05 13:50","price":4577},{"date":"1396/11/05 14:00","price":4576},{"date":"1396/11/05 14:10","price":4574},{"date":"1396/11/05 14:20","price":4569},{"date":"1396/11/05 14:50","price":4563},{"date":"1396/11/05 17:00","price":4560},{"date":"1396/11/05 20:40","price":4561}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397